Internationella organisationer som Unesco arbetar med så kallade normativa instrument. De är överenskommelser som är mer eller mindre bindande för organisationens medlemmar. De kan vara till exempel en uppmaning (deklaration) till medlemsländerna eller till organisationen själv att arbeta för vissa mål eller ett verktyg för länders policyutveckling (rekommendation) men de kan också vara bindande för alla medlemsstater ratificerar den (konvention).

Det starkaste internationella instrumentet är konventionen, som blir lag i de länder som undertecknar den och får den ratificerad av sitt lands parlament. Bakom utformningen av en konvention ligger omfattande och ofta mycket långvariga förhandlingar mellan länderna. Har ett land skrivit under och ratificerat texten så är landets regering ansvarig för att det som står i konventionen följs och genomförs. I många fall ska länderna regelbundet rapportera till Unesco om hur de arbetar med konventionens texter.

Inom vetenskapsområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonvention:

  • Unescos konvention om våtmarker av internationell betydelse, i synnerhet såsom livsmiljö för våtmarksfåglar (1971) – ladda ner

Senast uppdaterad 20 mars 2018