Unescos program om samhällsförändring (Management of Social Transformation, MOST) syftar till att öka kunskaperna om sociala omvandlingsprocesser i världen, genom att stödja internationell och jämförande samhällsvetenskaplig forskning och förmedla relevanta forskningsresultat och data till beslutsfattare.

Viktiga områden är demografisk utveckling, folkhälsa och välfärd samt migration och arbetsmarknad. Medborgarskap, mänskliga rättigheter och rättigheter i arbetslivet är centrala liksom forskning om hur diskriminering, xenofobi, utanförskap och social ojämlikhet kan motverkas. Jämställdhet och genus, mångfald och tillgänglighet utgör andra viktiga forskningsområden samt frågor om tillhörighet och identitet i det civila samhället.

Svenska Unescorådet har utsett ett särskilt center för att jobba med frågor kring social hållbar samhällsutveckling: Unesco LUCS (Lokalt Unescocenter för samverkan). Unesco LUCS är ett samarbete mellan flera kommuner, organisationer och högskolor som syftar till att sprida och sprida kunskap om platsidentitet, social jämlikhet och sammanhållning, interkulturell och interreligiös dialog.


Senast uppdaterad 16 augusti 2018