Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Kristianstads vattenrike
Foto: Åsa Pearce.

Vattenriket är tre gånger tre mil – från skogen i norr längs Helgeån och vidare ut i Hanöbukten. Det var Sveriges första biosfärområde. Inom biosfärområdet samarbetar lantbrukare, entreprenörer inom ekoturism, föreningar och myndigheter för att bevara och utveckla landskapet. Tranmatningen vid Pulken skyddar vårsådden och gör tranorna lätta att se. Unika växter och insekter gynnas av samarbete med golfklubben i Åhus och öppnar sandmarkerna för naturintresserade som får kunskap i Naturum Vattenriket och områdets besöksplatser. Idag ses våtmarkerna inte längre som vattensjuka utan som vattenrika!

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle

Vänerskärgården med Kinnekulle.
Foto: Johanna Olsson.

Från toppen av Kinnekulle kan man blicka ut över hela Biosfärområdet där Götenes, Lidköpings och Mariestads kommuner samverkar och utvecklar ett långsiktigt hållbart samhälle där livsmiljön värdesätts högt. Området är rikt på resurser: Vänerns rena vatten, skogarnas mångfald och människornas kunskap. Biosfärområdet har fokus på temaområdena gränslös samverkan, framgångsrik biosfärekonomi, kunskap om biosfären och hållbar samhällsdesign.

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Älvlandskapet Nedre Dalälven

Nedre Dalälven
Foto: Klas Rune Johansson

De mycket unika naturvärdena vid Nedre Dalälven har skapats av älven samt mötet mellan nordlig och sydlig svensk natur, s.k. limes norrlandicus. Inget annat område i Skandinavien har en så stor artrikedom av ryggradsdjur. Det öppna kulturlandskapet är av stor betydelse för områdets attraktionskraft för befolkningen, liksom för inflyttning, turism och näringsliv. Biosfärområdet ger en unik möjlighet att leva i och stärka kulturlandskapet och dess roll i ekologisk, social och ekonomisk utveckling.

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Blekinge Arkipelag

Blekinge Arkipelag

Biosfärsområde Blekinge Arkipelag är det första svenska biosfärområdet med fokus på Östersjöfrågor. Området omfattar merparten av Blekinges skärgårds- och kustlandskap och är ett relativt tättbefolkat område: totalt bor ca 85 000 personer inom Biosfärområdet varav ca 4 000 på öar med eller utan fast landförbindelse. Biosfärområdets fokus är att skapa ett levande samhälle genom nya former för samverkan och genom att stödja, bevara och utveckla områdets natur, kultur och entreprenörskap.

Biosfärområdets hemsida >

Biosfärområde Östra Vätterbranterna

Östra vätterbranterna
Foto: Gudrun Romeborn

Öster om Vättern utbreder sig ett unikt mosaiklandskap med brukade marker och branta skogar – historiskt intressanta Visingsö ingår i området. I slutet på 1990-talet startades Östra Vätterbrantsprojektet med syftet att samla aktörer med intresse av naturens olika resurser. Tillsammans har de enats om visionen: ”Vi är alla en del av biosfären”. Biosfärområdet arbetar med att visa på konkreta exempel på hur landskapets värden kan bidra till att utveckla stad, landsbygd och turism.

Biosfärområdets hemsida >


Biosfärkandidater i Sverige

Voxnadalen

Voxnadalen
Foto: Moa Fredholm, från helahalsingland.se.

Ovanåkers kommun har under många år visat intresse för att bilda ett biosfärområde. I december 2013 beslutade svenska Biosförprogrammets kommitté att utse området till biosfärkandidat.

I området där Voxnans vatten slingrar sig genom dalgången, finns de allra största och pampigaste Hälsingegårdarna. Gårdar som historiskt hade en mer mångfasetterad försörjning än idag, och där kombinationen av jord- och skogsbruk med tillhörande fäbodvallar utgjorde grunden. Landskapet har formats av tidigare och nuvarande markanvändning där all tillgänglig mark togs i anspråk i en ekonomi som länge byggde på självhushåll.

Visionen är att i ett framtida biosfärområde ta vara på samtliga resurser, såväl naturen som kulturella förutsättningar, och nedärvd kunskap. Voxnadalen planerar att använda resurserna på bästa sätt för att främja företagande och andra verksamheter till en varaktig utveckling och fortsätta bruka utan att förbruka den unika hälsingebygden utmed Voxnan.

Biosfärområdeskandidatens hemsida >

Vindelälven/Juhtatdahka

Vindelälven

Området Vindelälven/Juhtatdahka har godkänts som biosfärkandidat av det svenska Biosfärprogrammets kommitté. Målet är att sommaren 2018 ha en brett förankrad ansökan inlämnad som blir beviljad av Unesco maj/juni 2019 samt att parallellt med ansökan ha byggt upp en långsiktig biosfärområdesorganisation inklusive anställda som utvecklar området för lång tid.

Biosfärområdeskandidatens hemsida >


Senast uppdaterad 12 april 2018