I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap för att ge exempel på hur vi kan bevara ett naturområde samtidigt som människor hållbart ska kunna leva där. Det är Unesco som utser biosfärområden efter nominering från medlemsländerna. Ansökningarna måste följa de mål, principer och riktlinjer för biosfärområden som fastställts av Unesco. Det finns i dag ungefär 669 biosfärområden, fördelat på i 120 länder, som ingår i World Network of Biosphere Reserves.

Biosfärprogrammet leds av en internationell styrelse och programmet har flera underprogram och aktiviteter som rör bland annat berg, torrområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, havets, öarnas och kustens ekosystem. Styrelsen möts en gång per år och beslutar bland annat om nya biosfärområden. Sverige är invalt i styrelsen för biosfärprogrammet 2017-2021.

I Sverige finns det fem biosfärområden. Det finns också två kandidatområden som för tillfället förbereder sin ansökningar till Unesco.

Det svenska arbetet samordnas av en nationell kommitté och utvecklas med hjälp av en nationell samordnare.

Unescos biosfärprogram (Man and the Biosphere, MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö  i ett globalt perspektiv. Programmet startade 1971 och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena.

Läs mer


Senast uppdaterad 20 mars 2018