Unescos biosfärprogram (Man and the Biosphere, MAB) är ett mellanstatligt program med syfte att på vetenskaplig grund förbättra relationen mellan människan och hennes livsmiljö i ett globalt perspektiv. Programmet startade i början av 1970-talet och är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram där naturvetenskap och samhällsvetenskap förenas. Biosfärprogrammet bygger på lokalt engagemang för hållbar samhällsutveckling i biosfärområdena.

I ett biosfärområde testas nya metoder och söks ny kunskap med målet att biosfärområdena ska ge exempel på hur människan kan bevara ett naturområde samtidigt som det skapas förutsättningar för att människor hållbart ska kunna leva i ett visst område, för att bidra till bättre förståelse för biosfärens resurser. Det är Unesco som utser biosfärområden efter nominering från medlemsländerna. Ansökningarna måste följa de mål, principer och riktlinjer för biosfärområden som fastställts av Unesco. Det finns i dag över 670 biosfärområden i 120 länder vilka alla ingår i World Network of Biosphere Reserves.

Biosfärprogrammet leds på central nivå av en internationell styrelse och programmet har flera underprogram och aktiviteter som rör bland annat berg, torrområden, tropiska skogar, stadslandskap, våtmarker, havets, öarnas och kustens ekosystem. Styrelsen möts en gång per år och beslutar bland annat om nya biosfärområden. Det internationella styrelsemötet för biosfärprogrammet 2014 hölls i Jönköping, i anslutning till biosfärområdet Östra Vätterbranterna. Sverige är invalt i styrelsen för biosfärprogrammet 2013-2017.

I Sverige finns det fem biosfärområden. Det finns också två kandidatområden som för tillfället förbereder sin ansökningar till Unesco.

Det svenska arbetet med Biosfärprogrammet samordnas av en nationell kommitté och utvecklas med hjälp av en nationell samordnare.

Läs mer


Senast uppdaterad 12 december 2017