Astrid Lindgren
Astrid Lindgrens arkiv är ett svenskt världsminne.

Varför ett Världsminnesprogram?

Med programmet vill Unesco uppmärksamma dokument som ett unikt kulturarv och stödja medlemsländernas arbete för ökade resurser för skydd av, bevarande av och spridning av information och digitala kopior. Man vill öka medlemsländernas medvetenhet om sitt dokumentarv, öka digitaliseringen av samlingar och sprida kunskap om begreppet ”dokumentbaserat kulturarv/dokumentarv” (eng. documentary heritage) också utanför kretsen av experter.

Information om programmet och de svenska Världsminnena finns i en skrift från Svenska Unescorådet som går att ladda ner här (till höger). De svenska världsminnena presenteras också kort i ett vikblad i A4-format som kan laddas ner här (till höger).

Expertprogrammet Världsminnesprogrammet, Memory of the World för skydd av dokument och samlingar

Unescos Världsminnesprogram – Memory of the World – startade 1992 och handlar om bevarandet av dokument, samlingar, arkiv och bibliotek. Dokumenten kan vara av papper, pergament, trä eller i form av film, foton och datamedier etc. Dokument riskerar att skadas av nedbrytning, brand och översvämningar men också av okunskap till exempel av felaktiga arkiveringsmetoder och måste skyddas – men även kopieras och spridas, för dokument och samlingar är människans minne och visar på mångfalden av språk och kulturer.

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco och det bygger inte på en mellanstatlig konvention, som t ex arbetet med Världsarven. Experterna i programmet arbetar för att finna metoder för bevarande, till exempel att digitalisera samlingar och för diskussioner om metoder och skapar samarbeten. De utses av Unescos generaldirektör i personlig kapacitet.

Svenska kommittén för världsminnesprogrammet

Svenska Unescorådet utser en kommitté som arbetar med det svenska deltagandet i Unescos Världsminnesprogram ”Memory of the World” och följer den internationella utvecklingen av programmet. Medlemmar i den svenska kommittén 2015-2018:
Förre riksarkivarien Björn Jordell, ordförande
Förre riksarkivarien Erik Norberg
Riksantikvarien Lars Amréus
Överbibliotekarie Lars Burman, Uppsala Universitetsbibliotek
Johan Haage, Riksarkivet
Enhetschef Ingrid Svensson, Kungliga biblioteket
Arkivchef Annika Nordström, Institutet för Språk och Folkminnen
Kerstin Lundman, Svenska Unescorådet

Se nedan en film där ordförande för svenska kommittén för världsminnesprogrammet, Björn Jordell, pratar om varför bevarandet av världsminnen är starkt kopplad till rätten till information.

Världsminnen – för att minnas vilka vi är

Björn Jordell från Världsminneskommittén förklarar varför bevarandet av världsminnen är starkt kopplad till rätten till information.

Publicerat av Unesco Sverige den 22 november 2017


Senast uppdaterad 4 december 2017