Astrid Lindgren
Astrid Lindgrens arkiv är ett svenskt världsminne.

Unescos Världsminnesprogram (Memory of the World) startade 1992 och uppmärksammar det skrivna kulturarvet. Världsminnen kan vara av papper, pergament, trä eller i form av film, foton och filer.

Målsättningen är att öka digitaliseringen av samlingar, stödja medlemsländernas arbete för bevarande av det skrivna kulturarvet och sprida kunskap om begreppet ”dokumentbaserat kulturarv/dokumentarv”. Dokument riskerar att skadas av nedbrytning, brand och översvämningar men också av okunskap, till exempel av felaktiga arkiveringsmetoder. Det är också viktigt att dokumenten kopieras och sprids, för dokument och samlingar är människans minne och visar på mångfalden av språk och kulturer.

Världsminnesprogrammet är ett expertnätverk som samordnas av Unesco och är inte en mellanstatlig konvention (som till exempel arbetet med Världsarven). Experterna i programmet arbetar för att finna metoder för bevarande (till exempel digitalisering), för diskussioner om metoder och skapar samarbeten.

Svenska kommittén för världsminnesprogrammet

Svenska Unescorådet utser en kommitté som arbetar med det svenska deltagandet i Unescos Världsminnesprogram och följer den internationella utvecklingen av programmet.

Världsminnen – för att minnas vilka vi är

Björn Jordell från Världsminneskommittén förklarar varför bevarandet av världsminnen är starkt kopplad till rätten till information.


Senast uppdaterad 19 september 2018