TRIPTYCH EYES

Utbildning för hållbar utveckling är en av prioriteringarna för det svenska Unescoarbetet. Målet med utbildning för hållbar utveckling är en värld där alla har tillgång till kvalitativ utbildning som lär ut värderingar, beteenden och livsstilar som krävs för att ställa om samhället och hitta lösningar på världens ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar. Exempel på teman inom hållbar utveckling är fattigdomsminskning, medborgarskap, fred, etik, lokalt och globalt ansvarstagande, demokrati och förvaltning, begränsning av katastrofer, utveckling av landsbygd och stad, vatten, hållbar urbanisering, jämställdhet och kulturell mångfald. FN utsåg 2005-2014 till årtiondet för utbildning för hållbar utveckling. Årtiondet för utbildning för hållbar utveckling var en viktig del av Unescos arbete med att nå milleniemålet om Utbildning för alla. Det räcker inte att världen når målet att alla barn ska gå i skolan till år 2015, vad de lär sig där och under vilka former är också viktigt.

Global Action Programme

Vid Unescos generalkonferens 2011 föreslog Sverige, tillsammans med Tyskland och Japan, att årtiondet för utbildning för hållbar utveckling borde få en fortsättning som bygger på erfarenheter från årtiondet. Vid Unescos generalkonferens hösten 2013 beslutades därför om ett Global Action Programme (GAP) on Education for Sustainable Development som ska utgöra fortsättningen på årtiondet för utbildning för hållbar utveckling. I november 2014 samlades över 1 000 deltagare från 130 länder i Nagoya, Japan, för att delta i Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling. Vid konferensen deltog också ca 90 ministrar. Sveriges delegation vid konferensen leddes av gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic som också höll ett av inledningstalen. Inför Nagoya-konferensen arrangerade Svenska Unescorådet, SWEDESD, Den Globala Skolan (UHR) och WWF två seminarier under 2014 för att diskutera förslag på rekommendationer för att genomföra utbildning för hållbar utveckling i Sverige. Vid konferensen i Nagoya presenterade Unesco en slutrapport över arbetet under FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (länk till höger). Vid konferensen antogs också en deklaration om det fortsatta arbetet med utbildning för hållbar utveckling (länk till höger). Dessutom presenterades också de organisationer runt om i världen som på olika sätt har åtagit sig att arbeta med det globala handlingsprogrammet för ESD. Från Sverige finns tio anmälda, bl.a. Svenska Unescorådet, SWEDESD och OMEP Sweden. Alla anmälda finns här. Mer information om konferensen i Nagoya finns här.

Regeringen har utsett SWEDESD (Uppsala universitet) att samordna arbetet med GAP i Sverige. I uppdraget ingår att stimulera och följa det nationella arbetet med utbildning för hållbar utveckling, samt delta i Unescos internationella nätverk för GAP. Uppsala universitet ska samverka med Universitets- och högskolerådet och Statens skolverk i genomförandet av uppdraget.


Senast uppdaterad 12 september 2016