Två barn som läser.
Foto: @UNESCO T Habjouqa

Andelen barn i världen som börjar i grundskolan har ökat och ligger nu runt 90 procent. Det är fler än någonsin. Största ökningen har skett i Afrika söder om Sahara där andelen barn som börjar skolan har ökat från 58 till 76 procent under de senaste tio åren.

Ca 780 miljoner vuxna i världen saknar grundläggande kunskaper i läsning och skrivning. Ungefär två tredjedelar av dessa är kvinnor. Unesco har därför prioriterat grundläggande utbildning. Kvantitativt är resultaten imponerande. I stora delar av världen går i stort sett alla ungdomar igenom grundskolan. Så har exempelvis Kina annonserat att EFA-målen har uppnåtts. Problem kvarstår huvudsakligen i Afrika och särskilt i regionen söder om Sahara.

På global nivå har läs- och skrivkunnigheten för unga (mellan 15 och 24 år) ökat från 83 till 89 procent mellan 1990 och 2009, men 127 miljoner unga kan varken läsa eller skriva och nära 90 procent av dessa bor i Sydasien och Afrika söder om Sahara.

Framsteg har också skett när det gäller flickors skolgång: för varje 100-tal pojkar som börjar skolan så börjar 97 flickor i skolan.

Utbildningsbistånd

Trots den globala förbättringen i läs- och skrivkunnighet bland unga under det senaste decenniet visar nya siffror från Unesco att biståndet som riktas till utbildning minskat med 4 procent mellan 20102015. Den totala summan utvecklingsbistånd har däremot ökat med 24 procent under samma period.

Andelen av det totala globala biståndet som avsätts för utbildning har dessutom minskat från 10 proent till 6,9 procent mellan 20102015. Biståndet fördelas inte heller efter behov, då andelen av det totala biståndet som går till länder med störst andel barn som inte går i skolan minskar.

För att kunna fortsätta göra framsteg och förbättra utbildningsmöjligheterna för barn och unga i världen är det nödvändigt att givarländerna lever upp till sina åtaganden och försäkrar sig om att biståndet fördelas efter mottagarländernas faktiska behov.

För att läsa mer om utbildningsbistånd, klicka här.

För att läsa Unescos rapport om utbildningsbistånd (på engelska), klicka här.

Rapporter om utbildning

Unescos institut för statistik (UIS) bedriver ett viktigt arbete med att sammanställa och publicera global statistik om utbildning. Unescos rapport Education for All Global Monitoring Report som ges ut som en årlig uppföljning av arbetet med målen för utbildning för alla och baseras huvudsakligen på data framtagen av UIS. Samtliga rapporter finns tillgängliga på Unescos hemsida.

 


Senast uppdaterad 14 september 2018