Unesco (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är FN:s organisation för att skapa fred genom ökat samarbete mellan medlemsländerna inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation/information.

Unesco bildades 1945 och har 195 medlemsländer. Sverige har varit medlem sedan 1950. Unesco är en samarbetsorganisation mellan medlemsländerna med fred och global utveckling för alla länder som mål.  I Unesco kommer länderna överens om gemensamma mål och diskuterar framtiden inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

Hur blir ett land medlem i Unesco?

Länder väljs in av medlemmarna på generalkonferensen, Unescos högsta beslutande organ. Palestina valdes in 2011. Kosovo hade ansökt, men valdes inte in vid generalkonferensen 2015.

Vad är Svenska Unescorådet?

I Unescos stadgar anges att alla medlemsländer ska ha en nationalkommission som ska vara en nationell rådgivande och sakkunnig myndighet. En sådan nationalkommission ska fungera som en länk mellan regering, myndigheter, experter och organisationer som är verksamma inom Unescos områden. Nästan alla medlemsländer i Unesco har en nationalkommission och det är länderna själva som bestämmer hur arbetet i det egna landet ska organiseras och finansieras. 

Svenska Unescorådet är Sveriges nationalkommission för Unesco och har i uppdrag att ge råd till regeringen om Unescos verksamhet och att informera om Unesco i Sverige.

Vilka bestämmer?

Unesco leds av en generaldirektör, en styrelse samt generalkonferensen dit alla medlemsländer kan sända delegater för att fatta beslut.

Generalkonferensen är det högsta beslutande organet där alla Unescos medlemsländer träffas vartannat år för att anta rekommendationer och konventioner, fastställa budgeten, välja generaldirektör samt ledamöter till Unescos styrelse och till olika kommittéer. Vid varannan generalkonferens antas organisationens arbetsprogram och organisationens övergripande strategi antas var fjärde generalkonferens. 

Unescos styrelse har till uppgift att följa upp generalkonferensens beslut och diskutera kommande program och budget. Styrelsen möts minst två gånger per år och består av 58 medlemsländer fördelade mellan världens regioner och de väljs på fyra år. Alla medlemsländer röstar om vilka länder som ska sitta i styrelsen. Sverige är medlem i Unescos styrelse 2013-2017. Oftast fattar styrelsen eniga beslut men i politiskt känsliga frågor kan röstning förekomma.

Irina BokovaGeneraldirektören leder det löpande arbetet vid Unescos sekretariat i Paris. Vid sekretariatet finns det ca 1 800 personer anställda. Irina Bokova från Bulgarien är Unescos generaldirektör fram till generalkonferensen 2017.

Vem genomför Unescos arbete?

Oftast är det medlemsländerna som genomför det som de kommit överens om, till exempel att genomföra Unescokonventioner, arbeta med Utbildning för hållbar utveckling etcetera.

Var kommer pengarna ifrån?

Unescos budget för 2016-2017 har ett utgiftstak på 518 miljoner US dollar/två år. Varje medlemsland betalar till den reguljära budgeten efter en skala som fastställs av FN centralt och som baseras på bruttonationalinkomsten och antal medborgare. Sveriges avgift till Unesco är ungefär 25 miljoner kronor per år, summan varierar beroende på valutakurs eftersom avgiften betalas i pund och dollar.

För närvarande betalar inte USA sin medlemsavgift eftersom en amerikansk lag förbjuder landet att betala till organisationer där Palestina är medlem. Det har inneburit att Unescos budget har minskats med drygt 20 procent.

Utöver den reguljära budgeten tillkommer extra bidrag från till exempel Världsbanken, enskilda länder eller biståndsorganisationer som Sida i Sverige. Sverige är en av de störst frivilliga bidragsgivarna till Unesco. 

Filmen Unesco History (på engelska, 12 min)

 


Senast uppdaterad 12 januari 2017
Share Button