Vad menas med ett Världsarv?

Är Unescorådet en avdelning inom Unesco?

Och var ligger Unescos sekretariat?

Dessa och fler frågor kan du få svar på här:

»Allmänna frågor – längre ner på den här sidan

»Frågor om arbete och praktik

»Frågor om stipendier

Två personer som läser böcker.
Två personer som läser böcker.

Hittar du inte svaret på din fråga? Skicka den till oss med e-post!


Allmänna frågor och svar


Vad är skillnaden mellan Unesco och Svenska Unescorådet?

Unesco är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, med sekretariat i Paris. Svenska Unescorådet är en kommitté som:

 • ger råd till regeringen i ärenden som gäller Unesco,
 • fungerar som en förbindelselänk mellan Sverige och Unesco, och
 • informerar i Sverige om Unesco.

Svenska Unescorådets kansli ligger på Utbildningsdepartementet.


Vad är den svenska Unescostrategin?

Regeringen har antagit en strategi för allt svenskt samarbete med Unesco för åren 2014-2017. Strategin finns på svenska och engelska och kan laddas ned här.

Svenska Unescostrategin 2014-2017 (SVENSKA)

Svenska Unescostrategin 2014-2017 (ENGELSKA)


Vad är ett världsarv?

Unescos medlemsländer har förhandlat fram en konvention om hur länderna ska arbeta med bevarandet av sina natur- och kulturarv, Konventionen om skydd för världens kultur– och naturarv, Världsarvskonventionen som antogs 1972. De länder som skriver på den konventionen lovar att bevara natur och kultur i sitt eget land, införa skyddslagstiftning och inrätta statliga myndigheter med ansvar för bevarandet etc. Världsarvskonventionen handlar enbart om kulturyttringar som är ”fasta” som byggnader och naturområden. För det som kallas det immateriella kulturarvet (riter, traditioner, hantverk) finns en särskild konvention. Konstförmål kan inte bli utsedda till världsarv och inte heller dokument och samlingar av dokument.

Till konventionen finns världsarvslistan knuten. På listan kan föras upp objekt som är av särskilt stort universellt värde (”outstanding universal value”) och i konventionen definieras vad dessa värden är – till exempel att en byggnad ska vara ett enastående exempel på ett slags byggnad, arkitektonisk samling eller landskap som illustrerar en avgörande del av mänsklighetens historia.

Objekten på listan kallas världsarv (inte världskulturarv eftersom konventionen handlar om både kultur och natur). Det finns nära tusen världsarv varav de flesta är byggnader. Mer information på engelska om alla världsarv och konventionsarbetet finns på Unescos webbplats, World Heritage Center.

Om du vill veta mer om världsarven finns flera broschyrer att ladda ner på vår webbplats under rubriken ”Beställ och ladda ner material”, och en mer omfattande ”grundkurs” om världsarven i tre delar.

Läs mer om världsarv här.


Vilka är de svenska världsarven?

Det här är de 15 svenska objekten på världsarvslistan:

 • Birka och Hovgården
 • Drottningholm
 • Engelsbergs bruk
 • Falun och Kopparbergslagen
 • Gammelstads kyrkstad i Luleå
 • Hansestaden Visby
 • Hällristningsområdet i Tanum
 • Hälsingegårdarna
 • Höga kusten
 • Radiostationen i Grimeton, Halland
 • Laponia
 • Skogskyrkogården
 • Södra Ölands Odlingslandskap
 • Örlogsstaden Karlskrona
 • Struves Meridianbåge

Mer information om svenska världsarv finns hos Riksantikvarieämbetet.


Vad kostar det att ha ett världsarv?

Alla länder som skrivit på Unescos Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv, Världsarvskonventionen, betalar en avgift på 1 procent av landets medlemsavgift till Unesco till arbetet med konventionen. För Sveriges del brukar det röra sig om cirka 300 000 kronor.

Drift och skötsel av världsarven i alla länder betalas av länderna själva och i Sverige är det län och kommuner eller privata ägare som svarar för drift och skötsel av världsarven.


Hur utses ett världsarv?

Alla länder som skrivit på Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv kan nominera objekt som uppfyller kriterierna i konventionen och vilka har ”enastående universellt värde” till att bli så kallade världsarv. Nomineringarna utvärderas sedan och beslut fattas i världsarvskommittén. Det är bara länder som kan nominera eftersom det är länderna som ansvarar för att sköta och bevara världsarven, det är alltså inte Unesco som ansvarar för att världsarven bevaras.


Har ni information om hur det är i olika länder?

Information finns på konsulat, ambassader, turistbyråer och på hemsidor. Sida har information om de länder som Sverige har biståndssamarbete med.

Information om bistånd, utvecklingsfrågor m.m. finns också på Globalportalen.

Statistisk information om till exempel utbildning finns hos (UNESCO Institute for Statistics) Unescos institut för statistik.


Var finns information om FN?

Information om FN finns på FN:s webbplats: www.un.org  och på Svenska FN-förbundets webbplats: www.fn.se.

 


Senast uppdaterad 21 december 2017