Unescos konvention om åtgärder mot olovlig export, import och överlåtelse av kulturegendom (1970) är ett viktigt instrument för att stärka samarbetet kring åtgärder gällande utförsel och återlämnande av kulturföremål. Sverige ratificerade konventionen 2003. Konventionen innebär krav på att länder aktivt motverkar illegal handel av kulturföremål genom att bl.a införa förebyggande åtgärder såsom exportlicenser, inventarier och straffpåföljder.

Under de gångna åren har kulturegendom av oskattbart värde skingrats och förstörts i samband med krigshandlingar i Syrien och i Irak. FN:s säkerhetsrådsresolution 2199 om finansiering av terrorism från februari 2015 fördömde kulturarvsförstörelsen i Irak och Syrien och beslöt att alla medlemsstater skulle agera i samarbete med Unesco och Interpol för att stoppa illegal handel av kulturföremål. I februari 2017 antogs FN:s säkerhetsresolution 2347 som är den första att uteslutande adressera kulturarvsfrågor. Resolutionen visar på ett nytt erkännande av vikten av kulturarvsskydd i freds- och säkerhetsarbetet.

En informationskampanj har lanserats av Unesco för att öka medvetenheten om förstörelsen och den illegala handeln under hashtaggen #Unite4Heritage. Statens Museer för Världskultur är svensk partner till kampanjen.

Bekämpning av kulturarvsförstörelse och att hindra illegal handel med kulturföremål är prioriterade frågor för Sverige inom ramen för Unescos verksamhet.  2017 valdes Sverige in i kommittén för Unescos 1970-års konvention om olaglig handel med kulturföremål för perioden 2017-2021. En viktig fråga kopplad till säkerhetsrådsresolution 2199 är också att förhindra att den illegala handeln med kulturföremål får fäste på den svenska marknaden. Flera berörda myndigheter har bildat en samverkansgrupp för detta under ledning av Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet. För att väcka uppmärksamhet om handeln har Statens museer för världskultur (SMVK), Svenska Unescorådet, Svenska ICOM och Riksantikvarieämbetet lanserat en internetkampanj.


Senast uppdaterad 10 maj 2019