Internationella organisationer som Unesco arbetar med så kallade normativa instrument. De är överenskommelser som är mer eller mindre bindande för organisationens medlemmar. De kan vara till exempel en uppmaning (deklaration) till medlemsländerna eller till organisationen själv att arbeta för vissa mål eller ett verktyg för länders policyutveckling (rekommendation) men de kan också vara bindande för alla medlemsstater ratificerar den (konvention).

Det starkaste internationella instrumentet är konventionen, som blir lag i de länder som undertecknar den och får den ratificerad av sitt lands parlament. Bakom utformningen av en konvention ligger omfattande och ofta mycket långvariga förhandlingar mellan länderna. Har ett land skrivit under och ratificerat texten så är landets regering ansvarig för att det som står i konventionen följs och genomförs. I många fall ska länderna regelbundet rapportera till Unesco om hur de arbetar med konventionens texter.

Inom kulturområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonventioner:

  • Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (1972), ”Världsarvskonventionen” – ladda ner
  • Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck (2005), ”Mångfaldskonventionen” – ladda ner
  • Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet (2003) – ladda ner
  • Konventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätt till kulturegendom (1070) – ladda ner

 


Senast uppdaterad 6 april 2018