Unescos samarbete med ICOM

ICOM (International Council of Museums) är en internationell organisation som arbetar för internationellt samarbete och professionell utveckling inom museisektorn. ICOM bildades 1946 och har idag över 35 000 medlemmar (individer och institutioner) och nationella kommittéer i 119 länder.

ICOM är museivärldens ledande kraft vad gäller etiska frågor: de finns uttryckta i ICOMs etiska regler som gäller  för alla medlemmar.

ICOM är också ett internationellt nätverk med 30 internationella kommittéer för olika typer av museer och olika yrkesgrupper verksamma inom museisfären.

Tillsammans med bl.a. Unesco arbetar ICOM för att stärka skyddet av kulturarvet och för att bekämpa olaglig handel med kulturföremål. ICOM har samarbetat med Unesco sedan 1960-talet.

Svenska sektionen av ICOM- Svenska ICOM- arbetar för internationalisering av bland annat museisverige genom konferenser och utbetalning av resebidrag till medlemmar samt ordnar kurser.

ICOMOS (International Council on Monuments and Sites, Conseil International des Monuments et des Sites)

ICOMOS är ett internationellt expertnätverk för yrkesverksamma inom kulturmiljösektorn vars övergripande syfte är att verka för att historiska minnesmärken och miljöer bevaras åt eftervärlden. Organisationen bildades 1964 och har nära samarbete med Unesco. Man har fler än 9 500 individuella medlemmar, 300 institutioner som medlemmar och 106 kommittéer i olika länder.

Organisationen har till uppgift att definiera, utveckla och vara pådrivande vad gäller principer och normer för kulturarvets bevarande, liksom i frågor som gäller utbildning, forskning och praktisk verksamhet inom området. ICOMOS är rådgivare till Unesco i kulturmiljöfrågor särskilt för Unescos konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (”Världsarvskonventionen”) från 1972 men också för kulturarv under vatten etc.

ICOMOS har en svensk avdelning www.icomos.se som organiserar yrkesverksamma inom kulturmiljöområdet i Sverige.

 ICOMOS Sverige har som mål att

  • i Sverige och internationellt främja vård och bevarande av kulturmiljön
  • verka för att internationella rekommendationer och konventioner blir kända och beaktade
  • till ICOMOS och andra intresserade internationella organ förmedla kunskap om svenska förhållanden
  • verka för informationsutbyte inom verksamhetsområdet och sprida information och rapporter om internationell verksamhet

Länkar:

Svenska ICOM: http://icomsweden.se/

ICOM: http://icom.museum/


Senast uppdaterad 26 juli 2016