Barn som målar.
Barn som målar.

Unescos arbete för en mångfald av kulturyttringar utgår från konventionen om skydd för och främjande av mångfalden av kulturyttringar från 2005 (den så kallade mångfaldskonventionen). Kulturyttringar definieras enligt konventionen som yttringar som är resultatet av individers, gruppers eller samhällens skapande och som har ett kulturellt innehåll. De länder som ansluter sig till konventionen (ratificerar den) ska skapa förutsättningar för en mångfald av kulturyttringar på sitt territorium och främja ett internationellt kulturutbyte. En internationell fond är också knuten till konventionen. Genom fonden ger Unesco bidrag till projekt i utvecklingsländer som främjar en dynamisk kultursektor t.ex. genom att introducera och utveckla policies och strategier som stärker en mångfald av kulturyttringar samt stärka institutionella infrastrukturer som stödjer livskraftiga kulturella näringar.

För att uppmärksamma det internationella arbetet för en mångfald av kulturyttringar beslutade FN år 2002 att utse den 21 maj till den internationella mångfaldsdagen (World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development).

Sverige var ett av de första länderna som ratificerade mångfaldskonventionen, år 2006. För Sveriges del är ett särskilt prioriterat mål att stärka den konstnärliga friheten. Statens kulturråd är den nationella kontaktpunkten för konventionen i Sverige.

Ett annat viktigt instrument för att främja kultur och kreativitet är Unescos rekommendation om konstnärens ställning från 1980.

Reshaping Cultural Policies

Unesco ger på regelbunden basis ut rapporten Reshaping Cultural Policies som bygger på information om hur de länder som anslutit sig till konventionen genomför den. Rapporten har getts ut två gånger och finansieras av Sverige genom Sida. Rapporten är indelad i fyra tematiska områden, som också är konventionens mål: 1. Stöd till hållbara system för kulturpolitik 2. Uppnå ett balanserat flöde av kulturella varor och tjänster samt öka mobiliteten för konstnärer 3. Integrera kultur i ramverk för hållbar utveckling 4. Främja mänskliga rättigheter.

Mer information

Unescos konvention om skydd för och främjande av mångfald av kulturyttringar (”Mångfaldskonventionen”) 

Unescos rekommendation om konstnärens ställning 1980

FNs sida om mångfaldsdagen

Unescos arbete med kulturell mångfald 

Kulturrådets hemsida för internationellt arbete


Senast uppdaterad 31 augusti 2018