748

Ett viktigt mål för Unescos arbete är att främja mångfald i kulturutbyte och dialog mellan olika kulturer. Man uppmuntrar medlemsländerna att öka intresset och förståelsen för andra kulturer och lyfter frågan om kultur som utvecklingsfaktor.

Arbetet inom Unescos kulturprogram domineras av arbetet med olika konventioner inom kulturområdet. Konventionerna samordnas av Unesco och man ordnar regelbundna möten för alla länder som ratificerat konventionen i fråga. Bevarande av kulturarv och kultur och hållbar utveckling är viktiga teman i arbetet, men också att stödja bevarandet av immateriellt kulturarv, till exempel traditioner, seder och bruk.

Förutom arbetet med konventionerna finns program för återbördande av museiföremål, museer, språk, kreativitet och för att skydda kulturarv vid katastrofer. Unesco ger ut publikationer och tidskrifter inom kulturområdet som följer utvecklingen inom olika området. Sverige följer arbetet i alla konventionerna men sitter inte i någon av styrelserna för kulturkonventionerna.

Inom kulturområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonventioner:

  • Konventionen om skydd för kulturell egendom i händelse av väpnad konflikt (1954) – ladda ned
  • Konventionen om åtgärder för att förbjuda och förhindra olovlig införsel, utförsel och överlåtelse av äganderätt till kulturegendom (1970) – ladda ner
  • Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv (1972), ”Världsarvskonventionen” – ladda ner
  • Konvention om skydd för och främjande av mångfalden av kulturella uttryck (2005), ”Mångfaldskonventionen” – ladda ner
  • Konventionen om tryggandet av det immateriella kulturarvet (2003) – ladda ner

Unescos databas över kulturarvslagar ger kostnadsfri tillgång till gällande lagar, konventioner, föreskrifter och ger definitioner på olika termer som används i internationellt samarbete för kulturarvsbevarande. Du hittar databasen här.


Senast uppdaterad 21 september 2018