748

Det finns flera mellanstatliga Unescokonventioner inom kulturområdet vilka har ratificerats av många medlemsländer så arbetet inom Unescos kulturprogram domineras av arbetet med genomförandet av dessa konventioner. Konventionerna samordnas av Unesco, och alla konventioner har egna styrelser med medlemsländer, och ordnar regelbundna möten för alla länder som ratificerat konventionen i fråga. Bevarande av kulturarv och kultur och hållbar utveckling är viktiga teman i arbetet, men också att stödja bevarandet av immateriellt kulturarv (som inte är byggnader eller föremål) dvs. det levande kulturarvet.

Ett viktigt mål för Unescos arbete är att utnyttja globaliseringens positiva effekter för att främja mångfald i kulturutbyte och dialog mellan olika kulturer. Man arbetar för att medlemsländerna aktivt ska arbeta för att öka intresset och förståelsen för andra kulturer och lyfter frågan om kultur som utvecklingsfaktor.

Förutom arbete med konventionerna finns program för återbördande av museiföremål, museer, språk, kreativitet och för att arbeta fram metoder för att skydda kulturarv vid katastrofer. Unesco ger ut publikationer och tidskrifter inom kulturområdet, t ex World Heritage Review och Museums International och periodiska publikationer som följer utvecklingen inom olika området. Sverige följer arbetet i alla konventionerna men sitter inte i någon av styrelserna för kulturkonventionerna.

Unescos databas över kulturarvslagar

Med stöd från USA började Unesco år 2005 att bygga en databas över medlemsländernas kulturarvslagar. Den ger kostnadsfri tillgång till gällande lagar, konventioner, föreskrifter och ger definitioner på olika termer som används i internationellt samarbete för kulturarvsbevarande. Du hittar databasen här.


Senast uppdaterad 2 januari 2017