Internationella organisationer som Unesco arbetar med så kallade normativa instrument. De är överenskommelser som är mer eller mindre bindande för organisationens medlemmar. De kan vara till exempel en uppmaning (deklaration) till medlemsländerna eller till organisationen själv att arbeta för vissa mål eller ett verktyg för länders policyutveckling (rekommendation) men de kan också vara bindande för alla medlemsstater ratificerar den (konvention).

Det starkaste internationella instrumentet är konventionen, som blir lag i de länder som undertecknar den och får den ratificerad av sitt lands parlament. Bakom utformningen av en konvention ligger omfattande och ofta mycket långvariga förhandlingar mellan länderna. Har ett land skrivit under och ratificerat texten så är landets regering ansvarig för att det som står i konventionen följs och genomförs. I många fall ska länderna regelbundet rapportera till Unesco om hur de arbetar med konventionens texter.

Unesco tar också fram normativa riktlinjer som kallas rekommendationer vilka antas av generalkonferensen. Inom kommunikationsområdet finns en rekommendation om flerspråkighet på Internet “Recommendation concerning the Promotion and Use of Multilingualism and Universal Access to Cyberspace”

Unesco publicerar också rapporter, bland annat om Internet ”Freedom of Connection, Freedom of Expression: The Changing Legal and Regulatory Ecology Shaping the Internet”, som visar på ett ökande antalet nationella regelverk gällande internet och ger medlemsländerna råd om policyutveckling. Ladda ner mer information om dessa till höger.

2012 publicerade Unesco en kartläggning av internetpolicies och regelverk i världen: ”Internet Privacy and Freedom of Expression”. Utifrån studien gavs rekommendationer till medlemsländerna.

Inom kommunikationsområdet har Sverige ratificerat följande Unescokonvention:

  • Världskonvention om upphovsrätt (1952) – läs mer


Senast uppdaterad 6 april 2018