I Unescos styrelse ingår 58 av Unescos 195 medlemsländer. Styrelsen väljs på Unescos generalkonferens som hålls på hösten varannat år. Hälften av styrelsens ledamöter väljs vid varje generalkonferens och mandatperioden är fyra år. Sverige sitter i styrelsen under perioden 2013-2017 (föregående period var 1996 -2000). De nordiska länderna brukar inte kandidera mot varandra till styrelsen och andra Unescoorgan, som kommittéerna som leder arbetet med Unescos konventioner, vilket innebär att det oftast finns en representant för de nordiska länderna i styrelsen.

Styrelsen möts normalt två gånger per år, men arbetet pågår även mellan mötena. Alla medlemsländer är uppdelade i så kallade valgrupper (regionala grupper) vilka arbetar med att bland annat ta fram gemensamma förslag till kandidater till exempel ordförandeposter i kommittéer och kommissioner. Andra grupperingar som till exempel EU-länderna och de nordiska länderna möts också för förberedelser för styrelsemöten och generalkonferens.

Den främsta uppgiften för styrelsen är att följa arbetet med att genomföra den fyraåriga programplanen, den så kallade Medium Term Strategy (som gäller för två programperioder och anger den långsiktiga inriktningen av arbetet) och den tvååriga budgeten. Styrelsen behandlar också ett stort antal rapporter till exempel från Unescos internrevision och rapporter om rekryteringsläget för personal samt fattar beslut baserade på rapporterna. Styrelsen fattar beslut om övergripande regler för till exempel samarbeten med externa aktörer, priser och utmärkelser etc. Vanligtvis varar styrelsemötet en dryg vecka efter en serie möten i underorgan som förbereder de olika dagordningspunkterna.

Styrelsemötena inleds med att alla länder som sitter i styrelsen får göra ett inlägg och sedan svarar generaldirektören på dessa. Dagordningspunkterna avhandlas i plenum eller i en eller flera kommissioner (till exempel en för programgenomförande och en för finansiella och ekonomiska frågor). Sedan följer gemensamma möten för kommissionerna och en avslutande omgång där alla länder deltar i plenar. Alla länder som sitter i styrelsen får tala på alla dagordningspunkter och ibland är debatterna korta och koncisa och ibland tar de lång tid när länderna tillsammans justerar till exempel en beslutstext eller diskuterar frågor där man är oense.

Sveriges prioriteringar för styrelseperioden finns fastlagda av regeringen i den svenska Unescostrategin 2014-2017 som innehåller de övergripande prioriteringarna för Sveriges samarbete med Unesco. Unescostrategin gäller för alla svenska Unescoaktörer och inte enbart för Svenska Unescorådet eller arbetet i styrelsen.


Senast uppdaterad 22 augusti 2016
Share Button